გამჭოლი მესიჯების გასაგზავნად ბრძანებას დაურთეთ urgent=true

მესიჯის გასაგზავნად გამოიყენეთ GET ან POST ბრძანება.
GET ბრძანების მაგალითი:
http://smsoffice.ge/api/v2/send/?key=[API_KEY]&destination=[CUSTOMER_MOBILE]&sender=smsoffice&content=TestMessage[TIME]&urgent=true

POST გამოყენების დროს, send სიტყვის ბოლოს აუცილებელად დაწერეთ დახრილი ხაზი შემდეგნაირად: send/

პასუხად დაგიბრუნდებათ JSON ობიექტი შემდეგი შემადგენლობით: 

     "Success":boolean, 
     "Message":string, 
     "Output":object, 
     "ErrorCode":integer 
}

მონაცემების დასაშიფრად შეგიძლიათ გამოიყენოთ HTTPS.

HTTP GET ბრძანების მაქსიმალური სიგრძე 4096 ბაიტია. თუ სიგრძე აჭარბებს მაქსიმალურს, გამოიყენეთ HTTP POST.
POST მეთოდის გამოყენებისას Content-Type უნდა იყოს application/x-www-form-urlencoded

მაგალითები

ბრაუზერიდან http://smsoffice.ge/api/v2/send?key=[API_KEY]&destination=[CUSTOMER_MOBILE]&sender=smsoffice&content=TestMessage
PHP $data = 'key=' . urlencode('[API_KEY]') . '&destination=' . urlencode('[CUSTOMER_MOBILE]') . '&sender=' . urlencode($sender). '&content=' . urlencode($text) 
$url= "http://smsoffice.ge/api/v2/send?".$data
$response = file_get_contents($url);
cURL function get_data($url) 

     $ch = curl_init(); 
     $timeout = 5; 
     curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); 
     curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
     curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $timeout); 
     $data = curl_exec($ch); 
     curl_close($ch); 
     return $data; 


$data = curl_escape($ch, 'key=[API_KEY]&destination={$mobile}&sender={$sender}&content={$text}'); 
$returned_content = get_data('http://smsoffice.ge/api/v2/send?{$data }');

 

სავალდებულო პარამეტრები

ჩამოთვლილი პარამეტრები სავალდებულოა მესიჯის გაგზავნისას: 

key საიდუმლო გასაღები API -ს გამოსაყენებლად. გასაღების ნახვა შეგიძლიათ პროფილის გვერდზე
destination მძიმით გამოყოფილი მობილური ნომრები. 
ნომრების რაოდენობა შეუზღუდავია. ნომერი უნდა იყოს საერთაშორისო ფორმატში, 00 და + გარეშე. მაგალითად: 995577123456,995599123456
sender

სათაური. მაქსიმუს 11 სიმბოლოიანი სიტყვა. მაგალითად, SMSOFFICE ან მაქსიმუმ 16 ციფრი. მაგალითად, +995577123456

წინაპირობა: აუცილებელია რომ სათაური იყოს რეგისტრირებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში მესიჯი ადრესატს არ მიუვა.

content ტექსტი. დასაშვებია ნებისმიერი Unicode სიმბოლო. მაქსიმუმ 1000 სიმბოლო

 

არასავალდებულო პარამეტრები

ჩამოთვლილი პარამეტრები არასავალდებულოა მესიჯის გაგზავნისას: 

contentType მესიჯის სახეობა. დასაშვები მნიშვნელობები:
  • 1: ტექსტური მესიჯი
  • 2: Flash მესიჯი
reference მესიჯის უნიკალური იარლიყი. იარლიყი დაგიბრუნდებათ მიღების უწყისთან ერთად. რამოდენიმე ნომრის შემთხვევაში, ყველა შეტყობინებას ექნება იგივე იარლიყი.
იარლიყის მაქსიმალური სიგრძეა 20 სიმბოლო UTF-8 ფორმატით. თუ გსურთ მიღების უწყისის მიღება, ამ პარამეტრის მითითება აუცილებელია
showServiceTime თუ showServiceTime=true, პასუხად დაგიბრუნდებათ მესიჯის დამუშავების დრო მილიწამებში
urgent

თუ urgent=true, მესიჯი მივა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მიმღებ ნომერს დაბლოკილი აქვს მესიჯების მიღება

წინაპირობა: აუცილებელია რომ სათაური ჩანდეს ჩამონათვალში და იყოს აქტიური

scheduledAt

შესაძლებელია მესიჯის გაგზავნა მითითებულ დროს (თარიღი მიუთითეთ Unix ფორმატში წამების სიზუსტით)

 

პასუხები გაგზავნისას

მესიჯის გაგზავნისას, API -ს პასუხები შეიძლება იყოს შემდეგი სახის:

პასუხი განმარტება
0 მესიჯი მიღებულია smsoffice -ს მიერ სამომავლოდ ნომერთან გადასაგზავნად. ეს ჯერ არ ნიშნავს, რომ მესიჯი მივიდა მობილურ ტელეფონში. მესიჯის მისვლას შეიტყობთ მიღების უწყისში
10 destination შეიცავს არაქართულ ნომრებს
20 ბალანსი არასაკმარისია
40 გასაგზავნი ტექსტი 160 სიმბოლოზე მეტია
60 ბრძანებას აკლია content პარამეტრის მნიშვნელობა, გასაგზავნი ტექსტი
70 ბრძანებას აკლია ნომრები
75 ყველა ნომერი სტოპ სიაშია
76 ყველა ნომერი არასწორი ფორმატითაა მოწოდებული
77 ყველა ნომერი სტოპ სიაშია ან არასწორი ფორმატითაა მოწოდებული
80 key -ს შესაბამისი მომხმარებელი ვერ მოიძებნა
110 sender პარამეტრის მნიშვნელობა გაუგებარია
120 გააქტიურეთ api -ის გამოყენების უფლება პროფილის გვერდზე
150 sender არ იძებნება სისტემაში. შეამოწმეთ მართლწერა
500 ბრძანებას აკლია key პარამეტრი
600 ბრძანებას აკლია destination პარამეტრი
700 ბრძანებას აკლია sender პარამეტრი
800 ბრძანებას აკლია content პარამეტრი
-100 დროებითი შეფერხება

გაგზავნილი მესიჯის ყოველ ახალ მდგომარეობას გამოგიგზავნით წინასწარ შეთანხმებულ ვებ მისამართზე. 
თუ მესიჯი გააგზავნეთ ერთდროულად რამოდენიმე ნომერთან, თითოეული ნომრისათვის მოგივათ ცალკე უწყისი.

უწყისები გამოგზავნილი იქნება მისამართიდან 91.239.206.90. უწყისის მიღებისას, თქვენი სისტემის პასუხი უნდა იყოს OK
ვებ მისამართის მაგალითი: http://www.yoururl.com/callback

უწყისის პარამეტრები:

reference იარლიყი, რომელიც მითითებული იყო გაგზავნისას
status სტატუსი. სტატუსის მნიშვნელობა შეიძლება იყოს ერთერთი ჩამოთვლილაგან:  Delivered, Undelivered, Expired, Pending, Unknown
reason თუ სტატუსის მნიშვნელობა განსხვავებულია Delivered -ისგან, მითითებული იქნება მიზეზი
destination აბონენტის ნომერი საერთაშორისო ფორმატში 00 და + გარეშე
timestamp აბონენტის ტელეფონში მესიჯის მისვლის დრო. ფორმატი yyyyMMddhhmmss
თუ მისვლის დრო ჩვენთვის უცნობია, შესაძლებელია იყოს ცარიელი
operator მობილური ნომერის მფლობელი ოპერატორის საერთაშორისო კოდი
თუ ოპერატორის კოდი ჩვენთვის უცნობია, შესაძლებელია იყოს ცარიელი

მაგალითი:

http://www.yoururl.com/callback?reference=12345678&status=delivered&reason=&destination=995577123456&timestamp=20130501120202&operator=28202

ბალანსის გასაგებად, გამოიძახეთ ფუნქცია http://smsoffice.ge/api/getBalance?key={api-key}
ფუნქცია დაგიბრუნებთ დარჩენილი მესიჯების რაოდენობას

პარამეტრები

key საიდუმლო გასაღები API -ს გამოსაყენებლად. გასაღები ნახეთ პროფილის გვერდზე